Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

§ 1

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice i opiekunowie prawni podpisujący zobowiązanie.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie adresu.
6. W razie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.
7. W Bibliotece mają zakaz przebywania osoby agresywne, niebezpieczne dla innych użytkowników i pracowników (ART. 51 KW)
8. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2


1. Wypożyczać można jednocześnie 10 książek.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, książki popularno - naukowe do 60 dni.
3. W razie potrzeby biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki.
4. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego Bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
5. Nie obsługujemy czytelników będących pod wpływem alkoholu.

§ 3

1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzysta z katalogów, udziela kwerend ( informacji ).

§ 4

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek.
2. Za szkody wynikłe ze zniszczenia lub zgubienia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki.

§ 5

1. Za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych książek ustala się opłatę: 2 zł. za każdy miesiąc zwłoki ( zgodnie z ustawą z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – art. 14 pkt.4 ).


Gogolin, dnia 2 stycznia 2001r.

USŁUGI

REGULAMIN CZYTELNIPoprawiono: wtorek, 07, marzec 2017 13:32