Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W GOGOLINIE

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie zwana w dalszej części „Biblioteką” jest jednostką powołaną do rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wychowania oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury w szerokim znaczeniu tego słowa.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie zwana dalej „Biblioteką” działa

na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz. 539

z późniejszymi zmianami).

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacjach i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13,

poz. 74, z późniejszymi zmianami).

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, a jej siedzibą jest lokal przy

ul. Krapkowickiej 2 w Gogolinie.

 

 

Do zadań „Biblioteki” w szczególności należy:

 

- gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych takich jak: książki, czasopisma i inne druki oraz wszelkie inne zapisy obrazu i dźwięku,

- opracowanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,

- udostępnianie materiałów bibliotecznych,

- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej, wychowawczej i kulturalno – oświatowej,

- działalność instrukcyjno – metodyczna i szkoleniowa,

- współudział w organizowaniu działalności społecznej służącej rozwojowi czytelnictwa,

- bezpośrednia obsługa biblioteczna,

- prowadzenie wypożyczalni i czytelni zaopatrzonych w księgozbiór podręczny i czasopisma,

- prowadzenie filii bibliotecznych,

- rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.

 

 

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA.

 

 

Organizacja wewnętrzna biblioteki wynika z schematu organizacyjnego zatwierdzonego przez Dyrektora Biblioteki.
Dyrektor GBP ma prawo do łączenia stanowisk i poszerzanie zakresu obowiązków służbowych pracowników instytucji kultury.

 

 

Zasady działania Biblioteki:

1. Całokształtem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej kieruje i reprezentuje ja na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor Biblioteki podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy pracowników biblioteki w GBP Gogolinie oraz podlegających fili.

4. Prawo wydawania wewnętrznych przepisów normatywnych (zarządzeń, poleceń służbowych, decyzji, instrukcji) przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

5. Biblioteka spełnia swoje zadania poprzez komórki organizacyjne, którymi są działy i samodzielne stanowiska pracy.

 

Struktura organizacyjna Biblioteki

Ustala się dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie następującą strukturę organizacyjną:

1. Dyrektor – Dział Administracyjno – Kadrowy

1.1. Odpowiada za:

- majątek GBP,

- pełną realizację celów i zadań Biblioteki,

- należną organizację pracy w Bibliotece,

- właściwy dobór pracowników,

- realizację budżetu GBP,

- całość spraw administracyjno – kadrowych.

1.2. Nadzoruje i kontroluje:

- prawidłowość i terminowość wykonywanych zadań,

- dyscyplinę pracy podległych pracowników.

 

1.3. Organizuje i planuje:

- sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy, dążąc poprzez wprowadzenie m. in. nowoczesnych form i metod pracy do najlepszego oddziaływania kulturalnego na społeczeństwo,

- współpracę z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi na terenie miasta i gminy,

- działalność na rzecz użytkowników Biblioteki.

 

1.4. Ustala plany i kierunki działania placówek w mieście i na wsi.

1.5. Zakres uprawnień:

- rzetelność i kompleksowość prowadzenia akt osobowych pracowników,

- właściwe wpisy dotyczące zatrudnienia pracowników,

- prawidłowość i rzetelność sporządzania umów o pracę,

- dokonywanie wpisów w dowodach osobistych i legitymacjach ubezpieczeniowych pracowników,

- wydawanie świadectw pracy,

- występowanie z wnioskiem o niekaralność pracowników,

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,

- wystawianie kart urlopowych.

 

2. Dział Udostępniania Zbiorów, Gromadzenia, Opracowania i Selekcji.

- wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

- oddział wdrażania komputeryzacji, gromadzenia, opracowania i selekcji.

2.1 Udostępnianie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska w zakresie literatury

popularnonaukowej i beletrystycznej zgodnie z obowiązującym profilem w formie

wypożyczeń poza Bibliotekę:

- prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych zgodnie z przepisami w sprawie

zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

2.2 Uzupełnianie zbiorów dla całej sieci.

- zakup książek,

- zakup zbiorów audiowizualnych,

- prenumerata czasopism.

 

2.3 Opracowanie zbiorów.

- katalogowanie zbiorów bibliotecznych zakupionych dla bibliotek miasta i gminy objętych centralnym gromadzeniem,

- bieżące klasyfikowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zaopatrywanie bibliotek całej sieci w komplety kart katalogowych,

- prowadzenie katalogu centralnego,

- selekcja zbiorów – nadzór,

- wykonywanie analiz i zestawień statystycznych z działalności GBP

- przeprowadzanie skontrów.

2.4. Wdrażanie procesu komputeryzacji. w GBP.

 

3. Dział Informacji.

Ośrodek Informacji:

- Gminny Punkt Informacji Europejskiej,

- Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych,

- Punkt Informacji o Regionie

- czytelnia: ogólna, internetowa.

Do zadań działu należy:

3.1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją WBP dot. zasad prowadzenia

działów informacji w bibliotekach publicznych.

3.2. Doskonalenie, unowocześnianie i rozszerzanie usług informacyjnych odpowiednio do

rozwoju potrzeb użytkowników.

- udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i faktograficznych,

- prowadzenie, uzupełnianie i uaktualnianie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalog księgozbioru podręcznego, kartoteki),

- informacje bieżące o zbiorach GBP i zasadach ich udostępniania,

- prowadzenie różnorodnych form informacji zbiorowej: lekcje biblioteczne, wycieczki

do bibliotek, działalność wystawiennicza,

- udostępnienie zbiorów w czytelni,

- prowadzenie czytelni ogólnej i internetowej,

- wdrażanie procesu komputeryzacji w GBP,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi gminy

Gogolin

3.3. Upowszechnianie i aktywizowanie czytelnictwa poprzez:

- zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych i zainteresowań informacyjnych,

- prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej (spotkania autorskie, prelekcje, konkursy, odczyty, lekcje biblioteczne, wystawy itp.),

- właściwe popularyzowanie Biblioteki, jej zbiorów i świadczonych usług,

- gromadzenie dokumentów związanych z regionem i dokumentów życia społecznego.

3.4. Planowanie i sprawozdawczość z działalności Działu.

 

4. Sieć Filii wiejskich.

- Udostępnianie zbiorów czytelnikom na terenie działania Filii

- Upowszechnianie czytelnictwa poprzez:

 

a) Współpracę z Działem Udostępniania i Działem Informacji w zakresie zakupu literatury zgodnej z potrzebami środowiska.

b) Współpraca za szkołami i instytucjami działającymi w mieście i na wsi w zakresie organizacji akcji propagujących książkę, bibliotekę i jej zbiory.

- Prowadzenie warsztatu służby informacyjnej i udzielanie informacji w zakresie posiadanych zbiorów,

- Planowanie i sprawozdawczość biblioteczna z działalności Filii,

- Realizowanie zaleceń i postulatów Dyrektora GBP.

 

5. Dział Finansowo – Księgowy.

 

5.1. Pracą działu kieruje Główny Księgowy.

Do zakresu tego działu należy w szczególności:

a) sporządzanie planów finansowych, analiz i opracowań ekonomicznych oraz sprawozdań finansowych o realizacji budżetu GBP oraz sprawozdań w tym zakresie,

b) prowadzenie księgowości finansowej i materiałowej,

c) przeprowadzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie,

d) prowadzenie ewidencji wyposażenia pomieszczeń w środki trwałe, przedmioty nietrwałe,

e) naliczanie oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji płacowej,

f) prowadzenie kartotek wynagrodzeń i dokumentacji z zakresu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych, wychowawczych,

g) inne zadania zlecone przez dyrektora mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

 

5.2. Do zakresu obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

- prowadzenia rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości ,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z uwzględnieniem terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań publiczno – prawnych,

- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym uwzględniając maksymalny poziom zaciąganych zobowiązań do wysokości wynikającej z różnicy planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne naliczenia pochodnych od wynagrodzeń i uposażeń,

- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie określonym w art. 35 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niżej określone obowiązki z zakresie gospodarki finansowej instytucji:

- ustalania procedur w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków instytucji według standardów określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych,

- zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem procedur, o których mowa w pkt. 1,

- gromadzenia i wydatkowania środków oraz gospodarowania mieniem instytucji,

- badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym oraz prezentowanie wyników tych badań Dyrektorowi instytucji,

- sporządzanie rocznych planów finansowych w ujęciu:

a) przychodów – stanowiących realne prognozy ich wielkości,

b) wydatki (koszty) – stanowiące realne wielkości, stanowiące nieprzekraczalny limit, który może zostać podwyższony jedynie w przypadku zrealizowania przychodów wyższych od prognozowanych, a zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji,

c) przedłożenie planów do zatwierdzenia zgodnie z ustawa o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej w terminie do 15 października,

- prowadzenie efektywnej i rzetelnej gospodarki finansowej.

 

5.3. Do zakresu obowiązków specjalisty ds. płacowo-kadrowych należy:

- sporządzanie list płac pracowników,

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

- prowadzenie imiennych kartotek wypłaconego wynagrodzenia pracowników oraz ich rozliczanie za dany rok podatkowy,

- prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem zasiłków chorobowych, opiekuńczych i rodzinnych oraz podatku od wypłaconych wynagrodzeń,

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych za dany miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,

- zachowanie tajemnicy służbowej,

- bieżące ewidencjonowanie i kompletowanie aktów normatywnych i wytycznych

w zakresie prowadzonych spraw na swoim stanowisku oraz pełna realizacja zadań

w nich zawartych;

- prowadzenie analitycznej ewidencji: pozostałych środków trwałych w użyciu,

ilościowych składników majątku obrotowego Gminnej Biblioteki Publicznej

- uzgadnianie kwartalne ewidencji analitycznej z syntetyczną;

- naliczanie rocznych umorzeń środków trwałych;

- sporządzanie rocznych sprawozdań ze środków trwałych;

- przygotowanie planu inwentaryzacji;

- wycena i rozliczanie inwentaryzacji oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic

inwentaryzacyjnych;

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie arkuszy spisu z natury;

- kontrola zasad prowadzenia ewidencji materiałów bibliotecznych zgodnie

z rozporządzeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada

1999r.;

- nadzór nad prowadzeniem szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków;

- nadzór i przygotowanie do skontrum materiałów w GBP w Gogolinie i Filiach;

- przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

- przestrzeganie przepisów i zasad bhp i p/poż.,

- inne prace zlecone przez Główną Księgową i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej;

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Poszczególne komórki wykonują zadania w oparciu o roczny plan pracy.

2. Dyrektor i kierownik działów gromadzenia i udostępniania odpowiadają za realizacje zadań wynikających z planu.

3. Struktura organizacji wewnętrznej określa podstawowe zadania pracowników i stanowi wytyczne do opracowania szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników.

4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami szczegółowymi decyduje Dyrektor.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Poprawiono: sobota, 19, październik 2013 21:58